Skip to main content

Your web browser is not fully supported by BBC Children in Need, so parts of the website may not function correctly.

A child sat amongst colourful toys on the floor

Hanfodion Brys - Crynodeb

Diweddariad Hanfodion Brys COVID-19


Mae BBC Plant mewn Angen yn ymrwymo i gefnogi plant a phobl ifanc difreintiedig y mae pandemig y Coronafeirws yn effeithio arnyn nhw.

Mae’r rhoddion a gawsom o apêl The Big Night In y BBC yn golygu ein bod ni’n gallu ymestyn y gefnogaeth a ddarperir gan y Rhaglen Hanfodion Brys. Bydd hyn yn ein helpu i gyrraedd rhagor o blant a phobl ifanc gyda’r eitemau hanfodol sydd eu hangen arnynt.

Ni fydd llawer o deuluoedd yn gallu anfon eu plant yn ôl i’r ysgol am beth amser i ddod. Er mwyn helpu i leihau’r pwysau o hunanynysu ar deuluoedd, rydym yn darparu grantiau ar gyfer eitemau ychwanegol. Mae hyn yn cynnwys:

 • Cefnogi mynediad at adnoddau dysgu trwy grantiau ar gyfer dyfeisiau digidol. Mae hyn yn cynnwys gliniaduron a thabledi.
 • Grantiau ar gyfer teganau a gemau.
 • Mae’r rhaglen hefyd yn derbyn nifer cynyddol o geisiadau ar gyfer eitemau allweddol eraill. Mae’r eitemau hyn yn cynnwys peiriannau golchi, poptai ac oergelloedd/rhewgelloedd. Diolch i’r rhoddion rydym wedi’u derbyn, gallwn hefyd roi mwy o’r eitemau allweddol hyn.

  Mae Gwasanaethau Busnes Cronfa’r Teulu’n gweinyddu’r grantiau ar ein rhan. Maent yn gweithio gyda mudiadau lleol i gyrraedd teuluoedd sydd angen cymorth. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am gymhwysedd a sut mae gwneud cais am grant ar eu gwefan neu drwy gysylltu â’r Gwasanaethau Busnes Cronfa’r Teulu yn [email protected].

  Hanfodion Brys


  Mae ein rhaglen Hanfodion Brys yn cefnogi plant a phobl ifanc unigol sydd yn byw mewn tlodi difrifol heb y cyfleusterau sylfaenol y mae’r rhan fwyaf ohonom yn eu cymryd yn ganiataol, a gyda phwysau ychwanegol megis trais yn y cartref, anabledd neu afiechyd yn y teulu.

  Mae’r rhaglen yn darparu eitemau sydd yn cwrdd ag anghenion mwyaf sylfaenol plant megis gwely i gysgu ynddo neu ffwrn i baratoi pryd o fwyd poeth, dillad (mewn argyfwng) ac eitemau a gwasanaethau eraill sydd yn hanfodol i les plentyn. Mae’r ffilm fer hon, a gafodd ei chynhyrchu ar gyfer apêl y llynedd, yn helpu i ddangos pwysigrwydd ein Rhaglen Hanfodion Brys, a pha effaith mae’n ei chael.

  Mae’r rhaglen nawr yn cael ei darparu ar ein rhan gan Family Fund Business Services. Dim ond drwy gyfeirio mae modd defnyddio’r rhaglen a dim ond asiantaethau cofrestredig sy’n cael cyfeirio, sef yr asiantaethau hynny sy’n gallu cyrraedd y teuluoedd hynny sydd angen y rhaglen fwyaf. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth a dysgu sut mae cofrestru fel asiantaeth cyfeirio, ar eu gwefan.

  Er mwyn ymateb i’r galw cynyddol ar gyfer nwyddau angenrheidiol gan deuluoedd sy’n byw ag anawsterau ariannol, iechyd a chymdeithasol difrifol sy’n effeithio ar les eu plant, bydd BBC Plant mewn Angen yn cynyddu ei ymrwymiad i Hanfodion Brys, ac yn gwario £3.0m ar gyfer y flwyddyn hyd at fis Mehefin 2019.

  Bydd gwybodaeth am sut mae gwneud cais i’r rhaglen newydd, neu am sut mae cofrestru i fod yn bartner cyfeirio, ar gael ym mis Mehefin.


  Os ydych yn chwilio am grant hyd at £10,000 am flwyddyn edrychwch ar ein Rhaglen Grantiau Bychain

  Os ydych yn chwilio am grant mwy na £10,000 y flwyddyn edrychwch ar ein Rhaglen Prif Grantiau

  English

  To read this page in English, please click here.

  addbankCN0891 Icons for Resources - No Background calendarCN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background chevron-down chevron-lchevron-rchevron-upcommentcross>CN0891 Icons for Resources - No Background detect-locationdocumentdownloadCN0891 Icons for Resources - No Background emailembedexportfavouritefilterhelphomeinfoiphone iplayer liveCN0891 Icons for Resources - No Background more-horizontalmore-verticalphonepingitpostCN0891 Icons for Resources - No Background quote-end quote-open searchsettingsshareshowcase-threads social-facebook social-instagram social-linkedin CN0891 Icons for Resources - No Background social-pinterest social-twitter social-youtube sounds CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background ticktimeCN0891 Icons for Resources - No Background puzzle-shelfAsset 1